Nasza Misja

Cele Fundacji Polski Instytut Mentoringu (PIM)

Działania służące upowszechnieniu mentoringu w organizacjach komercyjnych, publicznych oraz non profit jako sposób rozwoju kapitału społecznego i intelektualnego organizacji i społeczeństwa.

Podejmowanie różnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wiedzy o mentoringu oraz kulturze mentoringowej oraz sposobach jego zastosowania.

Edukacja w zakresie kompetencji mentoringowych w różnych obszarach – organizacjach komercyjnych, instytucjach publicznych oraz typu społecznego w zakresie przywództwa, sprawnego zarządzania, kompetencji międzykulturowych oraz społecznych.

Dzielnie się wiedzą o innych kulturach narodowych i etnicznych pomiędzy narodami tworząc porozumienie i zrozumienie międzykulturowe.

Współpraca ze środowiskami i organizacjami o celach zbliżonych do celów Fundacji działających w Polsce i za granicą.

Koordynację i realizację ogólnopolskich oraz ogólnoświatowych projektów związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego mentoring jako metoda dzielenie się wiedzą.

Wsparcie i realizacja programów badawczych, szkoleniowych, informacyjnych i wydawniczych, służących zdobywaniu i upowszechnianiu kompetencji z zakresu mentoringu.